Nahlásiť podnet
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Technické siete Bratislava, a.s., je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Úrad pre verejné obstarávanie - Profil

PROFIL OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ: Technické siete Bratislava, a.s.
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vl. č.: 7362/B
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Nyulassy, predseda predstavenstva
Ing. Roman Herda, podpredseda predstavenstva
Ing. Ivan Peschl, člen predstavenstva
e-mail: info@tsb.sk
IČO: 54 302 102
DIČ: 2121665887
IČ DPH: SK2121665887
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK44 7500 0000 0002 2506 9033

Kontakt:

Technické siete Bratislava, a.s.,
Primaciálne námestie 1,
P. O. BOX 83/c 
814 99 Bratislava

Prevádzka administratívy:
Technické siete Bratislava, a.s., 

Suché mýto 1,
811 03 Bratislava 

 

+421 903 471 074

info@tsb.sk